Zakres usług

Kancelaria Prawna ADVancer oferuje obsługę prawną w następującym zakresie:


Prawo cywilne:

• stwierdzenia nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe oraz na podstawie testamentu),

• sprawy o zachowek,

• działu spadku,

• eksmisje,

• zasiedzenia,

• rozgraniczenia,

• naruszenie posiadania,

• służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu),

• sprawy o ubezwłasnowolnienie,

• zakładanie, wpisy i zmiany w księgach wieczystych,

• dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,

• niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych,

• sprawy dotyczące umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, o dzieło,

• naruszenia dóbr osobistych,

• windykacja należności,

• sprawy o zapłatę,


Prawo rodzinne:

• postępowania o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa,

• ustalenie kontaktów z dzieckiem,

• sprawy o alimenty,

• pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

• podziału majątku wspólnego małżonków,

• znoszenie współwłasności majątkowej małżeńskiej,

• ustanowienie rozdzielności majątkowej,

• sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,

• sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

• sprawy o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego,


Prawo administracyjne:

• postępowania o rozgraniczenie,

• postępowania dotyczące meldunków,

• reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed WSA i NSA,

• obsługa gmin,


Prawo gospodarcze:

• rejestracja lub zmiany w KRS,

• bieżącego doradztwa dla spółek,

• windykacji należności – od przygotowywania pozwu o zapłatę aż do postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,

• reprezentacji przedsiębiorstw przed sądami oraz organami administracji,

• przygotowywania projektów oraz opiniowania umów, porozumień, protokołów, uchwał, statutów,

• postępowania upadłościowego,

• tworzenie regulaminów sklepów internetowych,

• negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy,


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

• przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz o zakazie konkurencji,

• sprawy dotyczące mobbingu,

• sprawy dotyczące ochrony praw pracownika,

• sprawy błędów przy rozwiązywaniu umowy o pracę,

• odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych


Prawo karne:

• postępowania karne oraz wykroczenia,

• analiza opinii biegłych,

• apelacje w sprawach karnych,

• obrony w sprawach o wykroczenie,

• reprezentacja oskarżyciela posiłkowego,

• reprezentacja pokrzywdzonych,